Išgijimo šaltinis

Išgelbėtojas savo stebuklais atskleidė galią, kuri nuolat veikia žmogaus naudai, kad palaikytų jį ir išgydytų. Diena iš dienos, valanda po valandos, akimirka po akimirkos Dievas veikia per gamtą, kad palaikytų mus gyvus, atkurtų ir atnaujintų. Kai kuri nors kūno dalis sužalojama, tuoj pat prasideda gijimo procesas; natūralūs faktoriai ima veikti, kad atkurtų sveikatą. Tačiau per šiuos faktorius veikia Dievo galia. Visos gyvybę teikiančios jėgos yra iš Jo. Kai žmogus pasveiksta, vadinas, jį išgydė Dievas.

Ligos, kančios ir mirtis yra priešiškos jėgos darbas. Šėtonas yra naikintojas. Dievas – Atkūrėjas.

Žodžiai, pasakyti Izraeliui, galioja ir šiandien tiems, kurie atgauna kūno ir sielos sveikatą. „Esu jus gydantis Viešpats.“ (Išėjimo 15, 26)

Dievo noras kiekvienai žmogiškajai būtybei yra išreikštas žodžiais: „Mielasis, linkiu, kad viskas tau taip gerai sektųsi ir būtum sveikas, kaip sekasi tavo sielai.“ (3 Jono 2)

Jis yra Tas, kuris „atleidžia visas tavo nuodėmes ir išgydo visas tavo ligas. Jis atperka tavo gyvastį iš kapo ir apgaubia tave meile ir gailestingumu“ (Psalmė 103, 3–4).

Kai Kristus išgydė ligas, Jis daugelį kenčiančiųjų įspėjo: „Daugiau nuodėmių nebedaryk, kad neatsitiktų kas blogesnio.“ (Jono 5, 14) Jis mokė, kad jie susirgo nesilaikydami Dievo Įstatymo ir kad sveikata gali būti išsaugota tik jam paklūstant.

Gydytojai turėtų mokyti savo pacientus, kad pastarieji bendradarbiautų su Dievu atkūrimo darbe. Gydytojas vis labiau ir labiau įsitikina, kad liga yra nuodėmės pasekmė. Jis žino, kad gamtos dėsniai yra tikslūs, kaip ir Dekalogo priesakai yra dieviški, tad tik jiems paklūstant gali būti atkurta arba išsaugota sveikata. Jis mato daug kančių kaip žalingų įpročių pasekmę, o sveikata galėtų būti sugrąžinta, jeigu ligoniai patys darytų ką gali savo pačių atkūrimo labui. Jie turėtų būti mokomi, kad kiekvienas įprotis, kuris ardo fizines, protines ir dvasines jėgas, yra nuodėmė, ir kad sveikatą galima išsaugoti vykdant įstatymus, kuriuos Dievas nustatė visos žmonijos gerovei.

Kai gydytojas mato pacientą, kuris kenčia negalią dėl netinkamos mitybos ir alkoholio vartojimo ar dėl kitokių žalingų įpročių, tačiau vengia jam apie tai kalbėti, jis daro šiam asmeniui skriaudą. Alkoholikai, psichikos ligoniai, tie, kurie yra pasidavę iškrypimui, kreipiasi į gydytoją, laukdami aiškaus ir konkretaus patvirtinimo, kad jų kančios yra nuodėmės vaisius. Tie, kurie supranta gyvenimo principus, turi būti uolūs, siekdami įveikti negalios priežastį. Kaip gali gydytojas, dirbantis, kad palengvintų kančias, būti ramus, matydamas tebevykstančią kovą su skausmu? Ar jis yra geranoriškas ir gailestingas, jeigu nemoko griežtos savitvardos kaip vaisto nuo negalios?

(E. Vait „Gydymo tarnystė”, 68-70 psl.)

Kada nebus priklausomybių ir ligų

▫Artinasi daugelio žmonių laukiama šventė – velykos. Laikas, kai prisimename Jėzaus nukryžiavimą ir prisikėlimą. Tai nuostabus įvykis žmonijos istorijoje, kai Dievo Sūnus atėjo į mūsų nuodėmingą žemę, kad išgelbėtų kiekvieną žmogų. Ir dar nuostabesnis faktas laukia žmonijos ateityje – Jėzus Kristus ateis antrą kartą, kad sunaikintų naudėmę, kančias, ligas, neteisybes ir priklausomybes. Jis įkurs Savo Karalystę, kur viskas bus kitaip. Kad taptume šios karalystės gyventojais, vis tik būtina turėti vieną vienintelę priklausomybę – priklausomybę nuo mūsų Gelbėtojo.

▫Daugelis ženklų (kariniai konfliktai, stichinės nelaimės, visuomenės moralė, ekonomika, religija ir t.t.) byloja, kad antrasis Kristaus atėjimas yra arčiau nei bet kada. Prieš Jėzui grįžtant į mūsų Žemę, nuodėmė ir ligos progresuos ir daugės. Įvairios priklausomybės (nuo alkoholio, narkotikų, interneto) taps epideminio pobūdžio.

▫Antrojo Jėzaus Kristaus atėjimo į Žemę tema yra viena iš svarbiausių Biblijos temų. Pats Jėzus Kristus ne kartą apie tai kalbėjo savo mokiniams: “Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą, tikėkite ir mane! Mano Tėvo namuose daug buveinių. Antraip argi būčiau sakęs: ‘Einu jums vietos paruošti!’? Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš.” (Jono 14:1-3)

▫Jėzus Kristus prašo, kad tikėtume Juo, Jo Žodžiu, kad išsaugotume širdyje viltį amžinybei. Dabar Jis ruošia buveines, amžinus namus kiekvienam iš mūsų. Jėzus Kristus trokšta išvaduoti mus iš nuodėmės, priklausomybės ir amžiams pasiimti pas Save.

▫Antrojo Jėzaus Kristaus į Žemę atėjimo metu Viešpats prikels visus teisiuosius ir mes susitiksime su tais, kuriuos praradome gyvenimo kelyje.

🧡 Dievas nori sugrąžinti mums tai, kas buvo prarasta Edeno sode. Jis vėl viską atkurs. Mūsų laukia naujas Dangus ir nauja Žemė. Štai aprašymas, kas laukia išgelbėtų žmonių: “Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko, ir jūros taip pat nebeliko. Ir aš išvydau šventąjį miestą – naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo išpuošta kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą, skambantį nuo sosto:

„Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo“.

O Sėdintysis soste tarė: „Štai aš visa darau nauja!“ Ir sako: „Rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri“. Ir jis man atsakė: „Įvyko! Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. Tai paveldės nugalėtojas, ir aš būsiu jam Dievas, o jis bus man sūnus.” (Apreiškimo 21:1-7)

▫Šiandien tai turi didelę galią. Tai sunkią akimirką sušildys sielą, padrąsins ir įkvėps. Tegul ši žinia apie naują dangų ir naują žemę nukreipia jūsų gyvenimą dabar ir ateityje.

🧡 Dievas pažada, kad nuodėmė niekada nebepasikartos. Nė vienas iš tų, kurie gyvens naujojoje Žemėje nepasakys, kad jis pavargo, serga, yra nuvargintas, vienišas, prislėgtas, priklausomas ar nusivylęs. Išnykus nuodėmei, išnyks ir priklausomybė. Būtent ten nuovargis bus galutinai nugalėtas. Leiskite Jėzui Kristui įeiti į jūsų širdį. Su Jėzumi Kristumi viską galima įveikti! Nuo pergalės prie pergalės, brangus drauge, siek amžinybės, kur tavęs laukia nugalėtojo vainikas.

❗Ir vis tik vienos rūšies priklausomybė išliks amžinybėje, danguje. Egzistuoja viena priklausomybės rūšis, kuri nedaro žalos ir atneša žmogui laimę. Būtent šios priklausomybės jums nuoširdžiai linkiu. Priklausyti nuo mūsų Dievo.

Šaltinis: 8doktorov.ru

Įpročių keitimo paslaptis

Gyventi sveikai – tai atsisakyti žalingų įpročių ir pakeisti juos gerais. Kodėl kartais sunku tai padaryti? Pažvelkime į įpročio fiziologiją, žinoma, supaprastintai.

Žmogaus smegenys susideda iš 10 milijardų nervinių ląstelių, vadinamų neuronais. Kiekvienas neuronas jungiasi su tūkstančiais kitų. Jų sąlyčio taškas vadinamas sinapse. Vienoje neurono pusėje yra ataugos, vadinamos dendritais. Jie priima impulsą. Kitoje pusėje – aksonas, per kurį impulsas išeina.

Norėdami perduoti impulsą iš neurono į neuroną, vienas neuronas išskiria cheminę medžiagą – neuromediatorių acetilcholiną (vieną iš labiausiai paplitusių). Dažnai kartojant tą patį veiksmą aksono galas neuromediatorių išsiskyrimo vietoje padidėja, kad padidėtų plotas ir taip paspartėtų impulso perdavimas.

Kuo labiau aksono galas didėja, tuo įprotis tampa stabilesnis. Jei aksono galas nenaudojamas, jis sumažėja, bet neišnyksta.

Įpročio formavimosi pradžioje impulsas eina kaip senas garvežys, juda lėtai, sustoja kiekvienoje stotyje. Stotis – tai nervinė ląstelė, kuri svarsto, perduoti impulsą, ar ne. O kai įprotis jau susiformavęs ir naudojamas nesąmoningai, impulsas tarsi greitasis “ekspres” traukinys, sustojantis tik galutinėje stotyje. Mes negalvojame, veikiame automatiškai.

Apžvelgėme nervų sistemos funkciją, kuri vadinama sužadinimu ir užtvirtina įprotį.

O dabar – apie priešingą nervų sistemos funkciją, kuri gali sustabdyti pirmosios veikimą. Ši funkcija vadinama stabdymu. Šiuo atveju nervų sistema naudoja gama-aminosviesto rūgštį, kaip inervuotos ląstelės sužadinimo inhibitorių (slopintoją). Ir kai stabdymas viršija sužadinimą bent 10 milivoltų, sužadinimas arba sustoja, arba pasikeičia. Tokiu būdu žmogus sugeba kontroliuoti savo veiksmus.

Todėl norint nugalėti žalingus įpročius, būtina stiprinti stabdžių sistemą ir ugdyti gerus įpročius.

Šiuo atžvilgiu įdomu panagrinėti apaštalo Pauliaus liudijimą apie išgyvenimus dėl blogo įpročio jo gyvenime – nuodėmės. Šis pavyzdys parodo smegenų sužadinimo ir stabdymo funkcijų veikimą. “Aš net neišmanau, ką darąs, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu.” (Romiečiams 7:15). Savo apmąstymų pabaigoje Paulius, suvokdamas savo nuodėmingą prigimtį, sušunka: “Vargšas aš žmogus! Kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno!” (24 eilutė).

O 25 eilutėje matome geros stabdymo sistemos rezultatą: “Bet dėkui Dievui – per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų!”

Dievo duoti sveikos gyvensenos dėsniai prisideda prie stabdžių sistemos vystymosi ir suteikia reikiamos energijos savikontrolei.

Tačiau reikia žinoti, kad seni sinapsiniai keliai vis dar egzistuoja. Net jei vietoj seno blogo įpročio suformavote daug naudingų, smegenyse susiformavę sustorėję aksonų galai visada pasiruošę atnaujinti savo veiklą. Pagunda grįžti prie ankstesnių veiksmų gali užklupti bet kada. Tokiomis aplinkybėmis atrodo, kad niekas nepasikeitė, ir galite prarasti norą kovoti. Tačiau atminkite: pagunda – tai dar ne nuodėmė. “Ir nė vienas gundomas tenesako: „Aš esu Dievo gundomas“. Dievas negali būti gundomas į pikta ir pats nieko negundo. Kiekvienas yra gundomas, savo geismo pagrobtas ir suviliotas. Paskui įsiliepsnojęs geismas pagimdo nuodėmę, o subrandinta nuodėmė gimdo mirtį.” (Jokūbo laiškas 1:13-15).

❗Bijokite ne pagundos, o pagundos troškimo. Noras būti sugundytu gali akimirksniu palaužti žmogų.

Biblijoje taip pat sakoma: “Jums tekę išmėginimai tėra žmogiški. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeitį, kad galėtumėte atsilaikyti.” (1 Korintiečiams 10:13). Dar kartą mums parodoma, kad pagunda nėra nuodėmė, ji kyla iš žmogaus širdies. Tačiau jei pasirinksime Dievo pusę, pergalė visada bus mūsų.

🧡 Niekada nenusivilkite dėl savo nesėkmių. Žingsnis po žingsnio nuolat silpninkite blogus įpročius ir formuokite gerus. Darykite tai prašydami Dievo paramos ir būkite nugalėtojai!

Šaltinis: 8doktorov.ru

Maistas kvėpavimo sistemai (2 dalis)

🔸 ASTMA

Astma pasireiškia dusulio priepuoliais (apsunkintu kvėpavimu), lydimais švokštimu, kosuliu, skreplių išsiskyrimu ir spaudimo jausmu krūtinėje. Pastovus kvėpavimo takų dirginimas sukelia lėtinį bronchų uždegimą, kuris skatina mėšlungišką bronchų susitraukimą (spazmą). Dažniausia priežastis – alerginė reakcija.

DIETA

Per didelis tam tikrų maisto produktų vartojimas gali paskatinti bronchų jautrumo sumažėjimą ir polinkį į astminius priepuolius.

Saikingas druskos vartojimas ir alergenizuojančių produktų vengimas padės sumažinti krizių dažnumą ir intensyvumą.

KITI FAKTORIAI

Astmos priepuolius gali inicijuoti ne tik alergizuojantys produktai, bet ir kiti faktoriai: užteršta aplinka, dulkės, fizinis ar psichologinis stresas.

✅ Valgykite DAUGIAU:

👉🏻Svogūno

👉🏻Apelsinų

👉🏻Krienų

👉🏻Medaus

👉🏻Jogurto

👉🏻Daržovių

👉🏻Magnio

👉🏻B grupės vitaminų

👉🏻Antioksidantų

⛔️ Vartokite MAŽIAU arba visiškai NEVARTOKITE:

👉🏻Druskos

👉🏻Maisto priedų

👉🏻Vyno

👉🏻Alaus

👉🏻Žuvies

👉🏻Moliuskų ir vėžiagyvių*

👉🏻Kietųjų sūrių

👉🏻Kiaušinių

👉🏻Bičių pienelio

👉🏻Pieno

👉🏻Riešutų

*Moliuskai ir vėžiagyviai – dažna alerginių reakcijų priežastis, kuri gali inicijuoti arba pasunkinti astmos priepuolius.

🔸 RŪKYMO ATSISAKYMAS

Mityba labai svarbi metant rūkyti. Kiekvienas, kuris meta rūkyti, turėtų atidžiai rinktis produktus, kurie padeda pasiekti 3 tikslus:

▫1. Padeda IŠVALYTI iš organizmo NIKOTINĄ ir kitus nuodus: Vanduo, vaisiai ir daržovės, turintys valomųjų savybių prisideda prie toksinių medžiagų pašalinimo.

▫2. ATSTATYMAS: augalinės kilmės produktai, kuriuose gausu antioksidantų, apsaugo ląsteles nuo cheminės agresijos, kurią sukelia rūkymas, ir prisideda prie pažeistų grandžių atstatymo.

▫3. SUMAŽINA NORĄ RŪKYTI: Venkite maisto ar produktų, kurie stimuliuoja šį norą.

✅ Vartokite DAUGIAU:

👉🏻Vandens

👉🏻Vaisių*

👉🏻Daržovių

👉🏻Vitamino C

👉🏻Daigintų kviečių*

👉🏻Antioksidantų

⛔️ Vartokite MAŽIAU arba visiškai NEVARTOKITE:

👉🏻Alkoholio

👉🏻Stimuliuojančių gėrimų

👉🏻Sočiųjų riebalų

👉🏻Mėsos

👉🏻Aštrių prieskonių

* Daiginti kviečiai labai turtingi B grupės vitaminais ir mineralais, būtinais geram nervų sistemos darbui ir streso, atsiradusio metant rūkyti įveikimui.

*Vaisiai turtingi fitocheminėmis medžiagomis, antioksidantais, vitaminais, neutralizuojančiais dalį tabake esančių nuodų.

Paruošta remiantis: Dr. Jorge D. Pamplona Roger knyga „Gydantis maistas“

Pasirink gyvenimą

Jei norite geriau suprasti kaip mūsų pasirinkimai gali paveikti įvairias mūsų gyvenimo sritis:

👉🏻Fizinę savijautą (tai poilsio kokybė, judėjimo džiaugsmas, valgymo įpročiai…),

👉🏻Emocinę būklę,

👉🏻Santykius su aplinkiniais,

👉🏻Sugebėjimą jaustis laimingu (dėkingas požiūris į gyvenimą, tikslo turėjimas);

Prisijunkite į “SVEIKATOS KŪRIMO” programos SUSITIKIMUS.

“Sveikatos kūrimo” programa – tai mažiausiai 8 susitikimai per ZOOM programą. Priklausomai nuo poreikių gali trukti ir ilgiau.

Jei jauti poreikį pagerinti savo sveikatą, santykius, ar emocinę būklę, prisijunk.

Visi norintys rašykite komentaruose – NORIU.

Aptarsime tinkamiausią laiką susitikimams.

Gal žinote, kam iš jūsų draugų ar artimųjų šie susitikimai gali būtų aktualūs? Pasidalinkite su jais šiuo kvietimu. Dėkoju

Lauksiu Jūsų atsiliepimų 🧡

Nuo ko pradėti metančiam rūkyti

Tai, kad rūkymas yra priklausomybė, seniai ne paslaptis. O štai kaip mesti rūkyti kartą visiems laikams, žino nedaugelis. Apie tai pasakoja gydytojas narkologas Jurijus Bondarenko.

Priklausomybė nuo nikotino gana didelė. Britų medikai ją tapatina su priklausomybe nuo heroino. Ko reikia, norint atsikratyti šio blogo įpročio. Pateikiu kelis paprastus patarimus. Šie patarimai tinka ir kitoms cheminėms ir necheminėms priklausomybėms: nuo alkoholio, azartinių lošimų ir kt.

👉🏻1. PIRMOS CIGARETĖS TAISYKLĖ

Atsikėlę ryte, pirmosios cigaretės surūkymo laiką atidėkite bent pusvalandžiui, paskui valandai, iki pietų, iki vakaro. Taip išmoksite būti kantrus. Jei nesurūkysite pirmosios, nerūkykite ir antrosios, tik nereikia gudrauti: „Pirmąją praleisiu ir iš karto rūkysiu antrąją“. Jeigu staiga vėl surūkėte tą pirmąją cigaretę, taikykite tą pačią taisyklę antrajai.

Taip jūs ženkliai sumažinsite surūkomų per dieną cigarečių skaičių, o jūsų vidinis, vadinamasis nikotino monstras pradės badauti, kentėti, tada galėsite taikyti antrąją taisyklę.

👉🏻2. PALAIKYKITE “PROTO GAIVUMĄ”

Smegenys kontroliuoja norą rūkyti. Jos kenčia nuo susilaikymo, bet jas galima išmokyti kovoti. Ir štai kaip – išmokite teisingai kvėpuoti:

✔️ Yra kvėpavimo principas, kurį reikia taikyti, kai nori rūkyti.

Tai kvėpavimas pagal 4 – 4 – 6 sistemą:

4 sekundės – įkvėpimas,

4 sekundės – pauzė,

6 sekundės – lėtas iškvėpimas.

Su kiekvienu noru rūkyti reikia atlikti 10-15 tokių įkvėpimų. Faktiškai jūs darote kvėpavimo pertrauką, t. y. nesurūkę cigaretės, raminate smegenis giliai kvėpuodami.

✔️ Kitas supaprastintas kvėpavimo būdas yra 3 – 7.

3 sekundės – įkvėpimas,

7 sekundės – lėtas iškvėpimas.

Ir taip iki 30 kartų.

👉🏻3. IŠGERKITE STIKLINĘ VANDENS

Jeigu jus užklupo stiprus noras rūkyti, prieš rūkymą būtinai išgerkite stiklinę paprasto negazuoto švaraus vandens. Į tualetą teks eiti dažniau, bet patikėkite, tai nekenkia sveikatai, kaip cigaretės.

Šios trys taisyklės SUSTIPRINS smegenis.

👉🏻4. VAIKŠČIOKITE bent 30 minučių KASDIEN.

Dar padeda plaukimas, nuolat be sustojimo, vidutiniu tempu. Plaukimas ar vaikščiojimas suteiks jums tokį laimės hormonų lygį, kuris pakeis jums cigaretes. Taip atpratimo laikotarpį išgyvensite daug lengviau.

👉🏻5. „ STOP! VIEŠPATIE, AŠ NENORIU RŪKYTI IR APIE TAI NEGALVOSIU!“ – sakykite tai kiekvieną kartą, kai užsinorėsite rūkyti arba galvosite, kad norėtumėte. Tai pati svarbiausia PASLAPTIS.

„Tad jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi.” (Jono 8:36)

„Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.” (1 Jono 1:9)

Dievas pasiruošęs išklausyti ir atsakyti į nuoširdžius prašymus.

🧡 Sėkmės jums išsilaisvinant iš šios priklausomybės!

Straipsnis parengtas pagal gydytojo Jurijaus Bondarenko programą.

Šaltinis: 8doktorov.ru